1 to 6 of 6
James Graham
Bath-lahem [sic] (Bethlehem), Palestine
$10,000
James Graham
Bethlehem, Ev[angile] S[elon] Luc 2:15 (Palestine)
$1,250
James Graham
Carmelite Monastery on Mount Carmel, Palestine
$3,500
James Graham
Jourdain (Jordon River)
$450
James Graham
Nazareth, Ev[angile] S[elon] Luc 4:16 (Palestine)
$750
James Graham
The Valley Of Jehosaphat, Palestine
$3,000